Історія кафедри географії, екології і методики навчання

У 1986 р. за Наказом Міністерства освіти України на базі Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького був створений Переяслав-Хмельницький філіал з двома факультетами: фізичного виховання і підготовки вчителів молодших класів, на останньому була створена кафедра природознавства. Першим завідувачем кафедри було призначено Віталія Васильовича Купцова – кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого працівника охорони здоров’я України.
3 травня 1988 р. на кафедру природознавства Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького на посаду доцента був прийнятий Борис Олексійович Чернов, який через півроку був призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри до обрання за конкурсом. Призначення за конкурсом завідувача кафедри відбулося у квітні 1990 р.
14 березня 2002 р. відбулася визначна подія – наказом Міністерства освіти і науки України Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут м. Г. С. Сковороди був реорганізований у Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.
У 2003 р. з метою приведення у відповідність структурних підрозділів університету до вимог IV рівня акредитації та у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» був створений природничо-географічний факультет, а кафедра була перейменована на кафедру географії і методики навчання природничих дисциплін. Нині кафедра має назву – «кафедра географії, екології і методики навчання».
Професорсько-викладацький склад забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальністю «Середня освіта (Географія)» зі спеціалізаціями «Біологія» та «Фізична культура», а також магістрів за спеціальністю «Середня освіта (Географія)».
Кафедру географії, екології і методики навчання з 1993 року очолює професор, кандидат педагогічних наук Борис Олексійович Чернов. До складу кафедри входять тільки штатні працівники, серед яких: 2 професори, кандидати наук (Б.О.Чернов, А.П.Розсоха), 2 доценти, кандидати наук (Л.М.Воловик, К.В.Ковальська), 4 старші викладачі, кандидати наук (В.А.Лоха, В.В.Мічуда, І.Г.Дудка, В.М.Носаченко), старший викладач (Р.І.Бондаренко) та викладач (С.К.Мізіна).
Кафедра географії, екології і методики навчання є однією з найкращих за результатами рейтингу наукової роботи університету. Професорсько-викладацький колектив випускової кафедри впроваджує інноваційні методи навчання, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів, стимулювання прагнення до освіти. На сучасному рівні оформлено всі необхідні матеріали з дисциплін природничо-географічного циклу у спеціальні науково-методичні комплекси та посібники, які супроводжуються рекомендаціями для студентів. Кредитно-трансферна система викладання та особистісно орієнтоване навчання є засадами викладацької діяльності кафедри.
Кафедра тісно співпрацює з міжнародними та вітчизняними партнерами, серед яких Інститут географії НАН України, Інститут педагогіки НАПН України, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусь), Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Наукова Сільськогосподарська Бібліотека НААН України, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав».
Упродовж 2013-2020 років члени кафедри активно підвищують свій фаховий рівень шляхом стажувань, участі в наукових заходах, отриманні другої вищої освіти та ін. Професори кафедри керують роботою аспірантів спеціальностей 015 Професійна освіта.
Члени кафедри виступають авторами монографій, навчальних і методичних посібників, навчальних підручників. На кафедрі досліджується ініціативна тема «Теоретико-методологічна сутність географії і дидактики географії вищої і загальноосвітньої школи» (державний реєстраційний номер №0118U002080). Професорсько-викладацький склад працює над формуванням теоретичних засад та створення моделей різноаспектного наукового та практичного аналізу суспільно-географічних явищ і процесів. Усе це сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань студентами.
Члени кафедри є організаторами й учасниками міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, форумів, круглих столів, презентацій, дискусій, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії та Всеукраїнської студентської олімпіади з географії тощо.
Б.О.Чернов, А.П.Розсоха є членами спецрад із захисту кандидатських дисертацій. Професорсько-викладацьким складом кафедри видається збірник наукових праць («Природничо-географічний вісник»).
Члени кафедри виступають опонентами на захистах кандидатських дисертацій, рецензентами наукових, навчальних, методичних видань, робіт учасників Малої академії наук. Вони керують написанням кандидатських дисертацій, магістерських, дипломних і курсових робіт.
Результати досліджень використовуються в навчально-науково-пошуковій діяльності освітян різного рівня навчальних закладах, ученими, методистами в Україні та поза межами країни. Спрямованість досліджень членами кафедри відповідає сучасним державним і міжнародним науково-освітнім засадам і є конкретним внеском у підвищення рівня якісної національної освіти й гуманітарної науки.
Кафедра формує методичну майстерність студентів. Викладачі успішно вчать студентів інноваційним методам викладання, пошуковій методиці, громадянському вибору особистості, національній самосвідомості.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту