Історія кафедри теорії та методики професійної підготовки

Згідно наказу №156 від 22.09.2015 року з метою забезпечення умов акредитації підготовки фахівців за напрямом 6.010104 Професійна освіта (охорона праці) та ліцензування магістратури, а також приведення у фахову відповідність професорсько-викладацького складу природничо-технологічного факультету та на підставі рішення Вченої ради університету від 31.08.2015р., протокол №1 було створено кафедру теорії та методики професійної підготовки.

Кафедра теорії та методики професійної підготовки має статус випускової кафедри (Наказ № 156 від 22.09.2015 р.).

Керівництво кафедрою теорії та методики професійної підготовки здійснює завідувач – Шапран Юрій Петрович, який має вчене звання доктора педагогічних наук, науковий ступінь професора і стаж науково-педагогічної роботи – 27 років.

Підготовку фахівців із спеціальності 015 «Професійна освіта (Охорона праці)» забезпечують 14 осіб (12 осіб, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) та 2 особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом), серед них: 3 доктора педагогічних наук, професор; професор; 1 доктор історичних наук, доцент; 2 кандидата педагогічних наук, доцент; 1 кандидата педагогічних наук; 2 кандидат історичних наук, 1 кандидат сільськогосподарських наук; 1 кандидат психологічних наук; 3 викладачі.

Метою кафедри є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти, що детермінує професійну підготовку конкурентно-спроможних та мобільних на сучасному ринку праці майбутніх педагогів професійного навчання, інспекторів із охорони праці.

Основним завданням кафедри є формування у майбутніх фахівців означеного профілю здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній галузі та професійної діяльності з охорони праці.

На кафедрі проводяться програмно-цільові дослідження з проблем підготовки і практичної діяльності спеціалістів із охорони праці. Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола загально-кафедральної проблеми «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах інтеграційних процесів європейського освітнього простору», результати якої викладено у наукових і навчально-методичних працях викладачів.

За останні п’ять років членами кафедри опубліковані монографії: М.А. Вайнтрауб (Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика: монографія. Київ: Інститут ПТО НАПН України, 2015. 328 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10679217); Ю.П. Шапран (Новітні технології підготовки майбутнього вчителя // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: В.П. Коцур (гол.) [та ін.]; НАПН України; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи; Ін-т вищої освіти. К.: Знання України, 2013. С. 199–208); О.І. Шапран, Ю.П. Шапран, О.М. Новак (Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. 384 с.); навчально-методичних посібників: М.А. Вайнтрауб (Методи технічної творчості: методичні рекомендації. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2017. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/106792.; Метрологічний аналіз та атестація засобів вимірювальної техніки: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2018. 97 с.; Єдність вимірювання: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2018. 145 с.; Система контролю із охорони праці на підприємстві: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2018. 98 с.); Ю.П. Шапран, О.І. Шапран, О.М. Новак, А.Ф. Литвин (Словник термінів з професійної освіти. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2013. 276 с.; Сучасний психолого-педагогічний словник. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. 473 с.); І.С. Каменська (Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2017. 503 с.; Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 455 с.); О.М. Бокшиц (Пожежна безпека виробництв: навч. метод. посіб. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2017. 400с.); І. С. Каменська, О.М. Бокшиц, С.Ю. Лаун, А.Ф. Литвин (Практикум з теорії горіння і вибуху: навч. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2018. 354 с.); Ю.П. Шапран, О.М. Новак, С.Ю. (Методологія наукового дослідження із охорони праці: навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2018. 142 с.).

Члени кафедри постійно беруть участь у міжнародних грантових проектах (Ю.П. Шапран, М.А. Вайнтрауб «Європейський проект Theinno vative Metodsand Texnologesof Teaching» (сертифікат участі 20.03-23.06); О.І. Шапран (Українсько-чеський проект «Управління навчальним закладом та менеджмент в освіті» (сертифікат від 17.11.2015 р.,), Czech Republic.; International Student Camp, August 2016 (сертифікат); Cooperation opportunities and project proposals for Ukraine 2016 (сертифікат); Inclusive education, 2017 (сертифікат)).

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців шляхом розробки навчальних і робочих навчальних програм, електронних конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних і лабораторних занять, курсових та дипломних робіт, різних видів практик, самостійної та індивідуальної роботи студентів, модульних і комплексних контрольних робіт тощо. Викладачі кафедри забезпечують викладання 32 дисциплін, які віддзеркалені у відповідних навчально-методичних комплексах (друковані й електронні варіанти), й постійно доповнюються та поновлюються.

Освітній процес організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтацією на формування гармонійно освіченої особистості, здатної до постійного самооновлення наукових знань, професійної мобільності та ефективної адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти отримують необхідні теоретичні знання і здобувають основні професійні компетенції з охорони праці.

Під час вивчення дисциплін професійно-практичної підготовки викладачі кафедри інтенсивно впроваджують сучасні інноваційні технології, нові технічні засоби навчання, елементи дистанційного навчання, що сприяє ефективному викладанню дисциплін спеціальності.

Викладацький колектив випускової кафедри, впроваджуючи передові методи навчання, велику увагу звертає на індивідуалізацію навчального процесу, стимулювання здатності студентів до самостійного оволодіння знаннями. Членами педагогічного колективу кафедри згідно останніх вимог оформлені відповідні навчально-методичні комплекси, які супроводжуються методичними рекомендаціями для студентів. Кредитно-трансферне навчання та особистісно орієнтоване навчання є засадами викладацької діяльності кафедри.

Перейти до вмісту