Міжнародна діяльність кафедри теорії та методики професійної підготовки

Стратегією міжнародної діяльності кафедри теорії та методики професійної підготовки є програма концептуальних положень університету щодо реалізації мети, завдань, пріоритетних напрямів інтернаціоналізації освітньо-виховного й науково-дослідницького процесу.

Головною метою міжнародної діяльності кафедри є забезпечення якісної підготовки майбутнього конкурентноспроможного фахівця в галузі охорони праці, який відповідає вимогам, що висуваються сучасним ринком праці.

Враховуючи необхідність комплексного підходу забезпечення якості освітньої, наукової, проектної діяльності кафедри на національному й міжнародному рівні, та відповідність освітянської діяльності кафедри потребам національного та міжнародного ринку праці, кафедра визначає стратегічною метою міжнародної діяльності піднесення освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності кафедри до рівня міжнародних стандартів; зміцнення дослідницького потенціалу; покращення привабливості кафедри для здобувачів освітніх послуг та партерів.

Впровадження міжнародної студентської мобільності та здійснення академічних обмінів передбачає виконання таких завдань:

– участь у міжнародних освітніх програмах;

– відрядження за кордон науково-педагогічних працівників для педагогічної, науково-педагогічної й наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;

– сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах, форумах та конференціях.

У квітні та червні викладачі кафедри прийняли участь у проведенні навчальних тренінгів і семінарів у рамках Міжнародного проекту програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED) Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та ін.», партнером якого виступає наш університет.

У жовтні 2019 року викладачі та студенти кафедри брали активну участь у VIII Українсько-польському/Польсько-українському форумі «Освіта для миру» = «Edukacja dla pokoju» (8–10 жовтня 2019 р.).

Міжнародна науково-практична конференція. Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante (29.11.2019 м. Брюссель, Бельгія).

Міжнародна науково-практична конференція. «Scientific achievements of modern society» (4-6 грудня 2019 року Ліверпуль, Великобританія).

Міжнародна науково-практична конференція. Problems and prospects of implementation of innovative research results (13 грудня 2019 року м. Валлетта, Мальта).

IІ Міжнародна науково-практична конференція «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» (24-25 лютого 2020 року. м. Барселона, Іспанія).

VII Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» (11-13 березня 2020 року Софія, Болгарія).

Упродовж 2019 р. викладачами кафедри опубліковані наукові статті у фахових виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Scienсe:

  1. Shapran Y., Shapran O. The Essential Characteristics And Varietieses of Modern Training Strategies. International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology. October 2019. Vol. 6. Issue 10. P. 311-320. (ISSN 2348-7968, impact Factor-6.248, Thomson Reuters, IISS, Google Scholar, International scientific indexing bing, Intenat standavt Sevial Number (ISSN), Directorg of Reseavch journal indexing (DRJI), Scientific indexing Services (SIS).
  2. Novak, L. Levchenko, I. Levchenko, O. Kostenko. Features of master’s degree programs in Ukraine: formation of administrative competencies / «Науковий вісник НГУ»: науково-технічний журнал Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Дніпро, 2019. Вип. 1. С. 141 – 146. (20.с., журнал включено до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Index Copernicus Joumal Master List,  EBSCOtost, ProQuest.
Перейти до вмісту