Вдосконалення професійних та науково-дослідницьких компетентностей через практичну підготовку здобувачів вищої освіти - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Вдосконалення професійних та науково-дослідницьких компетентностей через практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри документознавства та методики навчання > Вдосконалення професійних та науково-дослідницьких компетентностей через практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Підготовку до будь-якої професійної діяльності можна успішно здійснювати шляхом залучення до дій, максимально наближених за змістом і умовами до професійної діяльності. Тому професійні навички, професійну майстерність, професійну компетентність, творчий стиль майбутнього фаху доцільно формувати перш за все під час проходження практики.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» є невід’ємною складовою освітнього процесу, завдяки якій можливо поглибити і закріпити знання, набуті у процесі навчання, розвинути навички практичної діяльності, набути досвіду роботи з документами й інформацією, підготуватися до самостійної роботи на посадах, що передбачені Класифікатором професій.

Керівництвом закладу вищої освіти, за ініціативи кафедри документознавства та методики навчання, укладені довготермінові договори щодо проходження здобувачами вищої освіти практики. Базами практики є: заклади вищої освіти, наукові установи, технікуми, провідні підприємства й організації різних форм власності, органи влади і місцевого самоврядування, бібліотеки, архіви, відділи документаційного забезпечення підприємств та ін. Усі види практик забезпечені відповідними робочими програмами та методичними рекомендаціями для її проходження.

Фахівці-практики активно включаються в процес проходження практичної підготовки здобувачів, створюючи необхідні умови для виконання програми практики, здійснюючи наставництво, організовуючи майстер-класи, тренінги, надаючи можливість користуватися кабінетами, майстернями, бібліотеками, діловою та науковою документацією.

Найважливішими аспектами у підготовці фахівців із документознавства є формування навичок управління інформацією в документно-інформаційних системах, досконале володіння методами аналізу й оцінки документальних потоків, технологіями й методикою збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації, аналізу й систематизації отриманого матеріалу.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» проходячи виробничу практику у відділі кадрів чи загальному відділі, мають можливість спробувати себе в реальній професійній діяльності, що полягає у: виконанні спеціальних функцій, пов’язаних з розробкою процесів документування, плануванні та організації служб документаційного забезпечення управління, контролі за станом діловодства в організації, розробці уніфікованих форм документів, участі в експертизі цінності документів, участі в роботі з підбору кадрів та ін. Основними напрямами професійної діяльності документознавців є методична, інформаційно-консультаційна, організаційно-управлінська, діловодна, архівна, референтська, науково-педагогічна.

Крім того, до організації освітнього процесу і науково-дослідницької роботи ЗВО залучає професіоналів-практиків шляхом проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, відкритих зустрічей. Результати опитування студентів засвідчили, що вони вітають залучення фахівців-практиків до освітнього процесу і фіксують потребу у проведенні викладачами занять на базі практики.

Проходження практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» на базі науково-дослідного відділу історичного краєзнавства та науково-методичного відділу охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» базується на підписаних угодах про співробітництво.

Результатом багаторічної співпраці став проведений спільний науково-просвітницький захід (на базі сервісу Google Meet), який відбувся 23 грудня 2020 р. за участі з одного боку – здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників кафедри документознавства та методики навчання, а з іншого, науковців-практиків – фахівців науково-дослідного відділу історичного краєзнавства та науково-методичного відділу охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Учасники заходу обмінювалися інформацією, досвідом роботи, обговорювали та презентували науково-просвітницькі проєкти, а також вели конструктивний діалог щодо напрямів подальшої співпраці. Здобувачі вищої освіти отримали вичерпні, компетентні відповіді від фахівців щодо перспектив проходження практики в науково-дослідному відділі історичного краєзнавства та науково-методичному відділі охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та можливостей їхнього залучення до спільних наукових проєктів.

Зустріч, що відбулася з професіоналами-практиками була напрочуд змістовною та цікавою. Щиро дякуємо представникам Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за довготривалу і плідну співпрацю!

Leave a Reply

Перейти до вмісту