Кафедра біології, методології та методики навчання вітає здобувачів із успішною атестацією і присвоєнням кваліфікації магістра - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Кафедра біології, методології та методики навчання вітає здобувачів із успішною атестацією і присвоєнням кваліфікації магістра

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Новини кафедри біології, методології і методики навчання > Кафедра біології, методології та методики навчання вітає здобувачів із успішною атестацією і присвоєнням кваліфікації магістра

У період із 8 по 22 грудня 2020 року на факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій університету відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання для здобуття ступеня магістра за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Робота екзаменаційної комісії та здобувачів вищої освіти здійснювалася у карантинних умовах – дистанційно із використанням освітньої платформи Microsoft Teams. Виконання завдань комплексного кваліфікаційного іспиту проводилося у електронному освітньому середовищі на основі платформи «Moodle». Розповідаємо як це було та вітаємо здобувачів.

На підставі наказу по університету для цього почесного чину було утворено екзаменаційну комісія (далі ЕК) у складі голови Віктора Мельника – завідувача Відділу природної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, доктора біологічних наук, професора, його заступника Віталія Коцура – доктора історичних наук, професора кафедри публічного управління та адміністрування, декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій та членів ЕК: Валентини Дем’яненко – директорки Переяславської ЗОШ № 1, екзаменаторки із методики навчання біології і основ здоров’я; Надії Коцур – завідувачки кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, доктора історичних наук, професора, екзаменаторки із педагогічної валеології та Юрія Шапрана – завідувача кафедри біології, методології і методики навчання, доктора педагогічних наук, професора, екзаменатора із біотехнології та генної інженерії.

У процесі захисту кваліфікаційних робіт усі студенти захищали свої кваліфікаційні роботи, які було виконано на достатньому науковому рівні, усі вони відповідали вимогам «Положення про магістерську роботу» та візуалізувалися презентаціями. У своїх захистах здобувачі вищої освіти показали вміння коректно визначати категоріальний апарат наукового дослідження: мету дослідження, об’єкт і предмет, завдання дослідження, обирати методологію та робити висновки.

Принагідно, членами екзаменаційної комісії було відмічено кращі роботи магістрантів денної і заочної форм навчання, їх теми та наукових керівників: Приходько Наталії Вікторівни – «Флора залізничної станції Переяславська (Київська область)» (Крецул Н.І., к.і.н, доцент), Латишової Катерини Юріївни – «Біопродуктивність лісових екосистем Київської області (на прикладі ДП «Переяслав-Хмельницький ліспгосп»)» (Джуран В.М., к.б.н., професор), Просяник Катерини Ігорівни – «Використання методу проєктів у процесі навчання біології здобувачів середньої освіти» (Шапран Ю.П., д.пед.н., професор), Шевчук Марії Андріївни – «Здоров’язбережувальні технології в профілактиці захворювань опорно-рухової системи у підлітків» (Коцур Н.І., д.і.н., професор), Смиченко Галини Степанівни – «Рухова активність та її вплив на соматичне здоров’я студентської молоді (на прикладі студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)» (Товкун Л.П., к.і.н., доцент) та інших.

Варто зазначити, що результати проведеного комплексного кваліфікаційного іспиту продемонстрували той факт, що переважна більшість здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти оволоділи загальними і фаховими компетентностями й програмними результатами навчання освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» на високому рівні, мають глибокі і ґрунтовні знання, необхідні для конкурентоспроможних фахівців – вчителів закладів загальної середньої освіти. Результати захисту кваліфікаційних робіт показали уміння випускників знаходити шляхи швидкого й ефективного розв’язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички, а також здатність оперувати професійними знаннями, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для креативного мислення та проведення науково-педагогічних досліджень, про що свідчить достатній рівень організації наукової роботи на факультеті. Врешті, відповідно до рішення Екзаменаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію: Магістр середньої освіти (Біологія та здоров’я людини). Вчитель біології та основ здоров’я людини.

Вітаємо наших випускників та бажаємо їм успіхів у прийдешніх починаннях, здійснення всіх бажань та досягнення цілей у подальшій педагогічній діяльності!

Прес-центр кафедри біології, методології та методики навчання

Leave a Reply

Перейти до вмісту