Біологи успішно пройшли акредитацію – щиро вітаємо! - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

У вівторок, 27 квітня 2021 року відбулося чергове засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у ході якого було акредитовано освітньо-професійну програму «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Усі критерії освітньо-професійної програми були оцінені на рівні «В».

Дана освітньо-професійна програма реалізується на факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, розроблена робочою групою випускової кафедри біології, методології і методики навчання та кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми) – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання Олена Дзюбенко.

Експертна група відзначила, що при реалізації даної ОПП забезпечується дослідницько-орієнтована підготовка майбутніх учителів біології та здоров’я людини, перевага надається проблемно-орієнтованому навчанню та інтерактиву на будь-яких формах (навчальна, самостійна робота студентів, практична підготовка) та видах занять (практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації) з урахуванням компетентнісного та студентоцентрованого аспектів.

Вітаємо професорсько-викладацький колектив та здобувачів вищої освіти факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій із успішним проходженням акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Бажаємо і надалі залишатися інноваційним осередком інтелектуальної творчості й невтомного наукового пошуку, невичерпної енергії, бадьорості духу і нових професійних звершень.

Прес-служба університету

Перейти до вмісту