Наукова робота кафедри біології, методології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Наукова робота кафедри біології, методології і методики навчання

Колективом кафедри біології, методології і методики навчання здійснюються науково-дослідні напрацювання у межах ініціативної  теми: «Історія розвитку природознавства, стан сучасної флори й фауни України, шляхи удосконалення підготовки фахівців галузі «природничі науки», (державний реєстраційний номер – 0112U004711).

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються у монографіях, навчальних посібниках, публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, що віднесені до  категорії «Б», наукометричних баз Scopus та Web of Science, збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами.

 За результатами проведених у межах інціативної тематики «Історія розвитку природознавства, стан сучасної флори й фауни України, шляхи удосконалення підготовки фахівців галузі «природничі науки», опубліковано такі навчально- методичні посібники, підручники та монографії:

 1. Глоба О. Ф. Методологія і методика досліджень в біології: курс лекцій. Переяслав-Хмельницький: Вид-во «КСВ», 2015. 162 с.
 2. Глоба О. Ф. Методологія і методика досліджень в біології. навч. посіб. Практикум. Переяслав-Хм.: «Вид-во КСВ», 2015. 152 с.
 3. Глоба О. Ф. Основи наукових досліджень в біології: навч.-метод. посібн. Переяслав-Хм., 2015. 42 с.
 4. Глоба О. Ф. Методичні рекомендації до навчально-польової практики з курсу «Фізіологія рослин» Переяслав-Хм.: Домбровська Я. М., 2019. 20 с.
 5. Глоба О. Ф. Навчально-методичні рекомендації до лабораторних робіт і самостійної роботи з біохімії (для студентів природничо-технологічного факультету, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) та 014 Середня освіта (Географія). Переяслав, 2020. 44 с.
 6. Глоба О. Ф. Навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи з біохімії (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Харчові технології) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка). Переяслав, 2020. 57 с.
 7. Глоба О. Ф. Біологічно активні речовини рослинного походження як лікарські засоби: відкриття, вивчення і застосування / Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Коцур. Переяслав-Хм.:Домбровська Я. М., 2018.  С.112-128.
 8. Глоба О.Ф., Нікітюк Н. Ф. Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес предметами природничого циклу / Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: Колективна монографія /за заг. ред. Н. І. Коцур. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2019. С. 73-91.
 9. Глоба О. Ф. Біологічне значення незамінних амінокислот у формуванні здорового харчування дітей і підлітків/ здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія/ заг. ред. Н. І. Коцур. Вип. 3. Варшава, 2020, С. 72-83.
 10. Джуран В. М., Крецул Н. І., Довгопола Л. І. Мікробіологія з основами вірусології: мет.-рек. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я., 2018. 90 с.
 11. Дзюбенко О. В. «Радіобіологія»: навчально-методичний посібник для студентів природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2015. 114 с.
 12. Дзюбенко О. В. Еволюційне вчення. Навчально-методичний посібник Київ: Вид. Кравченко Я. О., 2019. 148 с.
 13. Дзюбенко О. Андреєва Т. Психолочні особливості становлення валеологічного та безпекового аспектів відношення «Людина -природа» в слов’янському етногенезі. Психологічна безпека особистості у змінному світі. Міжнародна колективна монографія. Брест-Переяслав-Хм. 2019. С. 59– 75.
 14. Дзюбенко О. Андреєва Т. Екологізація мислення студентів закладів вищої освіти в процесі вивчення природничих дисциплін. Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Коцур. Вип 2. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2019. С. 37-49.
 15. Дзюбенко О. В. Філософсько-методологічні засади формування етичного ставлення до природи в освітньому просторі закладів освіти. Освіта дорослих світові тенденції, українські реалізації та перспективи. Київ, Харків, 2020 р. С. 184-188.
 16. Довгопола Л. І. Основи молекулярної біології і генетики: навч.-мет. пос. для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 014.07 Середня освіта (Географія). Спеціалізація (Біологія). Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2019. 82 с.
 17. Довгопола Л. І. Генетика з основами селекції: метод. реком. до лабораторних робіт для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 70 с.
 18. Довгопола Л. І. Молекулярна біологія: метод. реком. до лабораторних робіт для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. 78 с.
 19. Куйбіда В. В. Народні природничі назви: монографія. Корсунь-Шевченківський; Корсунь-Шевченківський видавничий дім «Всесвіт», 2017. 896 с.
 20. Лопатинська В. В. Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна: навч.-мет. посібник. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. 86 с.
 21. Некрасова О. Д., Титар В. М., Куйбіда В. В. ГІС-моделювання поширення вразливих до змін клімату земноводних та плазунів України: монографія. НАН України, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена: Київ, 2019. 204 с.
 22. Трускавецька І. Я. Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика: посібник з навчально-польової практики. Переяслав-Хмельницький: Вид-во Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2018. 232 с.
 23. Трускавецька І. Я. Основи зоології (Лекційний курс): навч. посібник. Переяслав-Хмельницький: Вид-во Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2015. 186 с.
 24. Трускавецька І. Я. Основи паразитології. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти біологічного напрямку. Переяслав (Київс. обл.): Домбровська Я. М. 2020. 140 с.
 25. Трускавецька І. Я. Біоетика з основами біологічної безпеки (Лекційний курс): навч. посібник для студентів природничого ф-ту закладів вищої освіти. Переяслав (Київс. обл.): Домбровська Я. М. 2020. 216 с.
 26. Шаповал Л. Формування біологічних термінів і понять в учнів 7-го класу під час вивчення процесів життєдіяльності тварин: методичні і валеологічніпроблеми і способи їх вирішення. Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія/ за заг. ред. Н. І. Коцур. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2019. С. 291-301
 27. Шапран Ю. П. Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія / за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2018. 384 с.
 28. Шапран Ю. П., Довгопола Л. І. Організація наукових досліджень магістерського рівня із біології: навч.-метод. пос. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2019. 126 с.
 29. Шапран Ю. П., Шапран О. І. Сутнісні ознаки й різновиди сучасних стратегій навчання. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». Переяслав (Київська обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. Вип. 31. С.176-187.
 30. Шапран Ю. П., Шапран О. Ю. Використання Смарт технологій в освітньому процесі вищої школи. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». Переяслав (Київська обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. Вип. 31. С.164-175.
 31. Шапран Ю. П., Довгопола Л. І. Практичний аспект професійної підготовки вчителів біології: монографія. Переяслав: ФОП Домбровська Я. М., 2020. 198 с.
 32. Шапран Ю. П. Педагогічна інноватика: термінологічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2019. 384 с.
 33. Шапран Ю. П. Вища освіта різних країн світу: монографія / за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав, (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. 488 с.

Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій наукових збірників і журналів (видання «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», електронне наукове фахове видання – міжвідомчий тематичний збірник «Історія науки і біографістика» тощо), беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (д.пед.н., професор, Шапран Ю. П., д.і.н., професор, Куйбіда В. В., к.і.н., доцент,  Глоба О. Ф.), є офіційними опонентами на захистах дисертаційних досліджень. Науково-педагогічні працівники є членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із  біології, науково-дослідних робіт МАН (д.пед.н., професор Шапран Ю. П., к.б.н., доцент  Дзюбенко. О. В., к.пед.н., доцент Шапова Л. В., к.пед.н., доцент Лопатинська В. В., д.і.н., професор Куйбіда В. В.).

За останні 5 років викладачами кафедри захищено 1 кандидатську дисертацію на тему ««Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки»  (Довгопола Л. І.), науковий керівник д.пед.н., професор Шапран Ю. П.

Членами кафедри значна увага звертається на консультування та підготовку здобувачів вищої освіти до участі у Всеукраїнських олімпіадах  та конкурсах студентських наукових робіт,  учителів й учнівської молоді до науково-дослідницької роботи МАН.

За останні роки було здобуто перемоги:

у 2017-2018 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із біології, « Динаміка змін щільності популяцій лелеки білого (Ciconia ciconia)  та чорного (Ciconia nigra)  на теренах Камінь-Каширського р-ну» – Совальський Вадим (ІІІ місце).

у 2018-2019 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із біології, «Біоподуктивність лісових екосистем Київської області (на прикладі  «Переяслав-Хмельницький ліспгосп» – Латишова Катерина (ІІ місце).

у 2019-2020 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із біології, «Епіфітні лишайники як біоіндикатори стану атмосферного повітря (на прикладі малих міст України: Переяслава та Канева)» – Заболотня Наталія (ІІ місце).

 у 2019-2020 н. р. Всеукраїнський  біологічний форум, учнівської та студентської   молоді «Дотик Природи 2020»,  «Епіфітні лишайники як біоіндикатори стану атмосферного повітря (на прикладі малих міст України: Переяслава та Канева)  – Заболотня Наталія (ІІ місце).

Професорсько-викладацьким складом кафедри формується та видається «Збірник студентських наукових праць».

На кафедрі біології, методології і методики навчання функціонує ряд проблемних  груп для здобувачів вищої освіти спеціальності «Біологія і здоров’я людини»:

 • проблемна група «Моніторингові дослідження популяцій рідкісних та потенційно значущих видів лікарських рослин як засіб розвитку дослідницької компетентності майбутніх учителів біології», метою є дослідження природної флори дикорослих лікарських рослин, особливостей їх територіального поширення, здійснення обліку ресурсів, проведення моніторингу популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології – наукові керівники: д.пед.н., професор, завідувач кафедри біології, методології та методики навчання Шапран Ю. П. та к.пед.н., доцент Довгопола Л. І.
 • науково-дослідний екологічний гурток для здобувачів вищої освіти й учнівської молоді «Біоіндикаційні дослідження оточуючого середовища», метою якого є формування ключових компетентностей  здобувачів вищої освіти засобами екологічної освіти – науковий керівник к.б.н., доцент кафедри біології, методології і методики навчання Дзюбенко. О. В.

Отримано грант державного фонду фундаментальних досліджень науково-технічний проєкт Ф76 спільних наукових проєктів навчальних закладів, наукових установ національної академії наук та національних галузевих академій наук України «Тварини Червоної книги України в умовах кліматичних змін: сучасний стан та прогноз в контексті розбудови національної природно-заповідної мережі» науковий керівник та  виконавець – д.і.н., професор, Куйбіда В. В.

Із 2020 по 2021 р. викладачі кафедри є розробниками госпдоговірної тематики «Біологічне забруднення агроекосистем Центральної України: еколого-валеологічний аспект (на прикладі ПП «Соснова»)». Мета роботи передбачає   встановлення середовищетвірного значення та структури фітобіоти агроценозів Центральної України з урахуванням еколого-валеологічного аспекту (на прикладі ПП «Соснова»).

Перейти до вмісту