Наукова робота кафедри документознавства та методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Наукова робота кафедри документознавства та методики навчання

На кафедрі документознавства та методики навчання забезпечується виконання двох науково-дослідних ініціативних тем: «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи», реєстраційний номер 0120U104570, керівники: Зленко А.М., Ісайкіна О.Д. (термін реалізації – жовтень 2020 – жовтень 2025 рр.); «Динаміка словникового складу в українському масмедійному дискурсі», реєстраційний номер 0120U104098, керівник – Навальна М.І.(термін реалізації – жовтень 2020 – жовтень 2025 рр.).

У межах зазначених кафедральних тем здійснюється науково-методичний супровід аспірантів. Зокрема, на кафедрі документознавства та методики навчання дисертаційні дослідження виконують аспіранти за спеціальністю 035 – філологія (науковий керівник – проф. М.І. Навальна). Упродовж функціонування кафедри захищено три кандидатські дисертації. Наприкінці 2020 року спеціалізовані вчені ради прийняли до розгляду ще дві кандидатські та одну докторську дисертацію.

На кафедрі започатковано видання збірника наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» (свідоцтво про державну реєстрацію від 21.12.2015 р.; серія КВ №21860-11760Р). З 2017 р. збірник видається у двох серіях: Серія «Історичні науки» та серія «Філологічні науки» (перший зареєстрований як наукове видання з історичних наук категорії «Б» Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020). До кінця 2020 р. друком вийшло десять випусків. Тематичне наповнення збірника в серії «Історичні науки» формується за актуальними напрямами джерелознавства, архівознавства, музеєзнавства, бібліотечної справи, теорії та практики розвитку документознавства; у серії «Філологічні науки» – лінгвістичних засад документознавства, інформаційних технологій в науках документно-комунікаційного циклу, видавничої справи та редагування, соціокультурних вимірів суспільства та соціальних комунікацій. Матеріали збірника розкривають роль і значення документних потоків у сучасній соціогуманітаристиці.

Видається збірник наукових праць здобувачів «Актуальні питання документознавства», вже опубліковано п’ять номерів.

Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій наукових збірників і журналів університету та інших установ (видання «Соціум. Документ. Комунікація», «Українська мова», «Психолінгвістика», «Український нумізматичний щорічник» тощо), беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (Зленко А.М., Навальна М.І., Довжук І.В.), виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних досліджень, входять до складу оргкомітетів наукових конференцій, форумів, круглих столів, є членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, а також готують студентів до участі у конкурсах. Зокрема, переможницями таких конкурсів стали студенти-документознавці: Віра Фесенко («Видавнича справа та редагування», Українська академія друкарства, м. Львів, 2016 р.); Ірина Яніцька, Оксана Панькевич («Соціальні комунікації», Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, 2016 р., 2017 р.); Оксана Бабич (Всеукраїнський конкурс імені Тараса Шевченка (2018 р.), а також Катерина Аврамич (Всеукраїнська олімпіада з української мови за професійним спрямуванням, 2019 р.) та Іван Кудрін (Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2020 р.)

На кафедрі документознавства та методики навчання функціонує Наукова школа «Мова засобів масової інформації: динаміка, інновації, медіаосвіта», яку очолює доктор філологічних наук, професор Навальна Марина Іванівна.

Колективом кафедри щорічно проводиться ряд наукових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня. Так, спільно з іншими навчальними закладами 25 травня 2017 р. проведено круглий стіл на тему: «Українське суспільство в історичному вимірі: минуле та сучасність». З 2018 р. започатковано проведення Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» (5 лютого 2018 р., 5 лютого 2019 р., 5 лютого 2020 року), участь у якій беруть провідні вчені, фахівці в галузі освіти, педагоги та керівники освітніх організацій, викладачі ЗВО, співробітники наукових та науково-дослідних організацій, а також представники громадських організацій не лише України, а й країн Європи.

У зв’язку із затвердженням нового правопису, 26-27 вересня 2019 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університеті мені Григорія Сковороди», за ініціативи кафедри, відбувся розширений пленум наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності».
Кафедра документознавства та методики навчання з моменту створення займає лідируючі позиції в загальному рейтингу кафедр університету, щороку входячи до п’ятірки лідерів. Зокрема, за результатами річних наукових звітів у 2016, 2018, 2019, 2020 рр. колектив кафедри займав призові місця в загальному рейтингу кафедр та був відзначений Грамотами за досягнення в науковій, науково-педагогічній та інноваційній діяльності, значний внесок у розвиток наукового потенціалу університету.

За п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри видано 12 монографій, 28 підручників та посібників, 179 статей у фахових виданнях, 39 статей у зарубіжних виданнях, науковці кафедри взяли участь у 153 науково-практичних конференціях. У наукометричних базах Scopus та Web of Science науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 10 статей.

Кафедра документознавства та методики навчання протягом року проводить семінари та круглі столи. Минулого року було проведено науково-практичні семінари: «Значення академічної доброчесності в сучасному освітньому науковому просторі» (08.05.2020 р); також науково-методичний семінар для науково-педагогічних працівників кафедри «Практика та новітні підходи до дистанційного навчання» (14.09.2020 р.); науково-практичний семінар для студентів «Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми» (30.09.2020); студентську наукову конференцію «Документно-інформаційні комунікації: сучасність та перспективи розвитку» (25.11.2020 р.).

Науково-педагогічні працівники отримали сертифікати про проходження курсів та тренінгів «Медіаграмотність: практичні навички», «Бізнес-англійська», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Комунікаційна  політика держави на етапі формування громадського суспільства»  та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у професійних об’єднаннях: Національній спілці краєзнавців України (Зленко А.М., Ісайкіна О.Д., Довжук І.В., Шимченко Л.А., Тимченко Р.В., Овсієнко А.С., Дрок П.В.),  Громадській організації «Всеукраїнська асоціація психолінгвістів» (Навальна М.І., заступник голови правління).

Студенти спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» Тетяна Кисіль, Марина Твердохліб, Марина Євдоченко, Юлія Квінт, Вікторія Мисеврата ін. пройшли онлайн-курси на платформі PROMETHEUS за програмами: «Критичне мислення для освітян», «Як ефективно спланувати та провести діалог», «Медіаграмотність: практичні навички», «Наукова комунікація в цифрову епоху» та отримали сертифікати.

Перейти до вмісту