Професійна і академічна спільнота (стейкхолдери) кафедри документознавства та методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Професійна і академічна спільнота (стейкхолдери) кафедри документознавства та методики навчання

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Факультет > Кафедри > Кафедра документознавства та методики навчання > Професійна і академічна спільнота (стейкхолдери) кафедри документознавства та методики навчання

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) ‒ зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Зовнішні стейкхолдери:

– держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;

– регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

– роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації соціальної сфери, наукові установи, заклади вищої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти), які зацікавлені в компетентних фахівцях;

– школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ЗВО;

– освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні ЗВО;

– різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери:

– різні категорії осіб, що отримують освіту (здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти, вільні слухачі, аспіранти та докторанти) та їх батьки;

– науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на освітні програми, що впроваджуються на кафедрі документознавства та методики навчання, де безпосередньо відбувається формування освітнього процесу через надання пропозицій та участь у засіданнях робочих груп щодо розробки та оновлення освітніх програм.

Головними завданнями, що постають перед внутрішніми і зовнішніми групами стейкхолдерів, щодо успішної реалізації освітніх програм є:

– сформувати академічну спільноту на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації;

– сприяти покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

– брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітніх програм спеціальностей, робочих програм освітніх компонентів, методичного забезпечення освітнього процесу, тощо);

– впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання освітніх компонентів, практичної підготовки, науково-дослідної роботи, тощо;

– впливати на розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;

– впливати на оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково-дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;

– впливати на вибір технологій і методів викладання освітніх компонентів, якість їх методичного забезпечення; якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі; якість матеріально-технічної бази спеціальності; якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти; якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо;

– визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій у виробництві та управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;

– сприяти проходженню виробничих, дослідницьких, педагогічних практик та ознайомлення з інноваціями в управлінні документно-інформаційною діяльністю на сучасних виробництвах та інноваційними підходами в організації освітньої, науково-дослідної діяльності;

– надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках.

Академічна спільнота

Гаранин кабинет крупный план (1)

Гаранін Олександр Якович

 кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, в.о. голови Спілки архівістів України

Рецензія (перший (бакалаврський) рівень)
Рецензія (другий (магістерський) рівень)

titova

Титова Наталія Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики професійної підготовки НПУ імені М.П. Драгоманова

Рецензія (перший (бакалаврський) рівень)
Рецензія (другий (магістерський) рівень)

kolomiec

Коломієць Олена Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи
Центральноукраїнського національного технічного університету

Рецензія (першого (бакалаврського) рівня)
Рецензія (другого (магістерського) рівня)

unnamed

Палеха Юрій Іванович

кандидат історичних наук, професор кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки

Рецензія (І)
Рецензія (ІІ)

завантаження

Аннєнкова Наталія Георгіївна

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Рецензія

Професійна спільнота

Шкарлат І.В.

Шкарлат Ігор Володимирович

директор ДВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Відгуки та пропозиції

юрінець (1)

Юринець Олександр Олексійович

заступник директора з навчальної роботи Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради

Відгуки та пропозиції
Рецензія

27173635_386881951737752_7928966025646667634_o

Перчук Валерій Миколайович

керівник апарату Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Відгуки та пропозиції

Нагайко Т. (1)

Нагайко Тарас Юрійович

 кандидат історичних наук, керівник навчально-наукового центру усної історії, завідувач науково-дослідного відділу історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав»

Відгуки та пропозиції

Pogrebna-L.M.-300x300

Погребна Людмила Миколаївна

начальник відділу кадрів Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Відгуки та пропозиції

Screenshot_11

Гагаріна Ірина Станіславівна

 керівник загального відділу Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Відгуки та пропозиції

Випускники

Пастушенко Д.

Пастушенко Діана Олександрівна

фахівець I категорії відділу кадрів Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Відгуки та пропозиції

Щипська Т

Щипська Тетяна Петрівна

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної Академії Педагогічних Наук України

Відгуки та пропозиції

Квінт_фото

Квінт Юлія Олександрівна

випускниця першого (бакалаврського) рівня Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Відгуки та пропозиції

Перейти до вмісту