Забезпечення освітнього процесу кафедри документознавства та методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Забезпечення освітнього процесу кафедри документознавства та методики навчання

Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій > Факультет > Кафедри > Кафедра документознавства та методики навчання > Забезпечення освітнього процесу кафедри документознавства та методики навчання

Навчально-методична робота кафедри документознавства і методики навчання

Ґрунтовну теоретичну підготовку майбутніх фахівців спеціальностей «Професійна освіта (Документознавство)», «Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)» та «Професійна освіта (Цифрові технології)»  забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри документознавства і методики навчання. Його представляє молодий склад (середній вік кафедри – 41 рік) – 5 докторів наук (М. І. Навальна, І. В. Довжук, О. О. Говоровська, М. М. Ігнатенко, В. М. Орлик), 9 кандидатів наук (А. М. Зленко, О. Д. Ісайкіна, А. В. Іващенко, Н. Г. Красножон, Д. А. Мірошніченко, Л. А. Шимченко, Ю. В. Калужинська, П. В. Дрок, Р. В. Тимченко) та 2 викладача (Я. М. Домбровська, А. С. Овсієнко).

Одним з головних завдань кафедри документознавства та методики навчання є належна організація навчального процесу, обумовлена  триєдиною метою: навчити, навчити вчитися, виховати. Колектив кафедри вирізняє удосконалене використання у освітньому процесі нетрадиційних форм та методів навчання, вартісні оцінки яких швидко корегуються шляхом регулярного моніторингу результатів освітньої діяльності.

У кількісному вимірі за п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри видано 12 монографій, 28 підручників та посібників, 179 статей у фахових виданнях, 39 статей у зарубіжних виданнях, науковці кафедри взяли участь у 153 науково-практичних конференціях. У наукометричних базах Scopus та Web of Science науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 10 статей.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно впроваджують у навчальний процес креативні методики, форми і засоби навчання (лекції, панельні дискусії, круглі столи, ділові ігри, тренінги тощо), щорічно оновлюють навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів, удосконалюють методи навчання з використанням сучасних мультимедійних засобів.

Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри документознавства і методики навчання є:

  • оптимізація структури та змісту освітніх компонентів;
  • вдосконалення методики проведення навчальних занять;
  • підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри;
  • виконання наукових робіт;
  • удосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та систематизовано великий фонд мультимедійних матеріалів, що активно використовуються в рамках освітнього процесу. На сьогодні всі наявні на кафедрі в електронному вигляді презентаційні матеріали систематизовані і включені до навчально-методичних комплексів.

Традиційним у роботі кафедри документознавства та методики навчання стало проведення методичних семінарів, які  є одним із способів кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Зокрема, у минулому календарному році, за участі професорсько-викладацького складу кафедри було проведено науково-практичні семінари: «Значення академічної доброчесності в сучасному освітньому науковому просторі», «Практика та новітні підходи до дистанційного навчання», а також науково-практичний семінар для студентів «Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми», студентську наукову конференцію «Документно-інформаційні комунікації: сучасність та перспективи розвитку».

Інноваційний зміст навчання

Головний зміст розвитку освітньої діяльності кафедри документознавства та методики навчання полягає у використанні позитивного досвіду зразків національної та міжнародної вищої освіти, адаптований до потреб і перспектив сучасного інформаційного суспільства.

Перелік освітніх компонентів у навчальних планах сформовано таким чином, щоб випускник максимально пристосувався до будь-яких вимог роботодавця та знайшов себе на ринку праці. Зв’язок із сучасними умовами праці забезпечується через організацію навчання у двох напрямах: теоретичному й практичному. Такий підхід забезпечує формування широкого спектру компетенцій випускників та дозволяє їм бути успішними фахівцями-практиками, яких потребує сучасний ринок праці.

Колективом кафедри підписано угоди про співпрацю з організаціями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення практичної підготовки здобувачів, адже саме практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної роботи за фахом, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Обсяг практичних занять складає не менше 50% навчального навантаження студентів. Таке відсоткове співвідношення зумовлене нагальною необхідністю практичного застосування сформованих раніше вмінь та навичок, узагальнення та систематизації теоретичних знань, засвоєння методів дослідницької роботи, застосування отриманих знань на практиці, що вкрай необхідно для сучасного ринку праці.

Як наслідок, випускники кафедри документознавства та методики навчання – це висококваліфіковані і конкурентоспроможні на ринку праці фахівці, здатні до розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у професійній освіті та виробничій діяльності в сфері документознавства, видавничо-поліграфічної справи та цифрових технологій.

Перейти до вмісту