Історія кафедри географії, екології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Історія кафедри географії, екології і методики навчання

У 1986 р. Наказом Міністерства освіти України на базі Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького був створений Переяслав-Хмельницький філіал з двома факультетами: фізичного виховання і підготовки вчителів молодших класів. На останньому була створена кафедра природознавства. Першим завідувачем кафедри було призначено Віталія Васильовича Купцова – кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого працівника охорони здоров’я України.

3 травня 1988 р. на кафедру природознавства Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького на посаду доцента був прийнятий Борис Олексійович Чернов, який у квітні 1990 року був обраний за конкурсом завідувачем кафедри. Б. О. Чернов – кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України очолював кафедру до 2020 року.

14 березня 2002 р. відбулася визначна подія – наказом Міністерства освіти і науки України Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут м. Г. С. Сковороди був реорганізований у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2003 р. з метою приведення у відповідність структурних підрозділів університету до вимог IV рівня акредитації та у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» був створений природничо-географічний факультет (декан – Шапран Ю.П.), а кафедра була перейменована на кафедру географії і методики навчання природничих дисциплін, а згодом – кафедру географії, екології і методики навчання. З 2006 по 2012 рік кафедра входила до складу Інституту фізичного виховання та природознавства (декан – доктор історичних наук, професор Куйбіда В.В.), з 2012 по 2020 рік – до складу природничо-технологічного факультету (декан – доктор історичних наук, професор Гончаренко О.М.). З 2020 року кафедра є невід’ємною частиною новоствореного факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій (декан – доктор історичних наук, доцент Коцур В.В.).

Професорсько-викладацький склад забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та за іншими освітніми програмами в університеті.

Кафедру географії, екології і методики навчання з 2020 року очолює кандидат географічних наук, доцент Людмила Михайлівна Воловик. До складу кафедри входять тільки штатні працівники і сумісники, серед яких: 1 доктор наук, професор, академік (О. М. Топузов), 2 кандидати наук, професори (Б. О. Чернов, А. П. Розсоха), 2 кандидати наук, доценти (Л. М. Воловик, К. В. Ковальська), 3 кандидати наук, старші викладачі (В. А. Лоха, В. В. Мічуда, В. М. Носаченко), 1 старший викладач (Р. І. Бондаренко).

Професорсько-викладацький колектив випускової кафедри впроваджує інноваційні методи та технології навчання, спрямовані на індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти, активізацію самостійної роботи студентів, стимулювання прагнення до освіти. На сучасному рівні оформлено всі необхідні матеріали з дисциплін професійного блоку у спеціальні навчально-методичні комплекси, навчальні посібники, підручники, які супроводжуються рекомендаціями для студентів. Європейська кредитно-трансферна система викладання та особистісно орієнтоване навчання є засадами викладацької діяльності кафедри. Кафедра формує педагогічну майстерність здобувачів вищої освіти. Викладачі успішно вчать студентів інноваційним методам викладання, пошуковій методиці, громадянському вибору особистості, національній самосвідомості.

Кафедра тісно співпрацює з вітчизняними і закордонними партнерами – Інститутом географії Національної академії наук України, Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Запорізьким національним університетом, Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України, Національною спілкою краєзнавців України, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав», Європейською асоціацією безпеки (Краків, Польща), Університетом імені Т. Ґ. Масарика (Брно, Чеська Республіка), Варненським Університетом Менеджменту (Варна, Болгарія), Гомельським державним університетом імені Франциска Скорини (Гомель, Республіка Білорусь) та ін.

Упродовж останніх років члени кафедри активно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажувань, проходження курсів, участі в наукових заходах (науково-практичних конференціях, форумах, методичних семінарах, вебінарах, круглих столах тощо), отриманні другої вищої освіти та ін.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту