Наукова робота кафедри географії, екології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Наукова робота кафедри географії, екології і методики навчання

Викладачі кафедри виступають авторами монографій, навчальних і методичних посібників, навчально-методичних комплексів, навчальних підручників. З 2021 року на кафедрі досліджуються дві кафедральні ініціативні теми «Теоретико-методологічна сутність географії і дидактики географії у закладах вищої і загальної середньої освіти» (державний реєстраційний номер № 0120U104948) та «Дидактичні особливості екологічного навчання географії в закладах вищої і середньої освіти» (державний реєстраційний номер № 0120U104966). Керівник наукових тем – професор кафедри Чернов Б. О. Професорсько-викладацький склад працює над формуванням теоретичних засад та створення моделей різноаспектного наукового та практичного аналізу суспільно-географічних і екологічних явищ і процесів. Результати досліджень використовуються в навчально-науково-пошуковій діяльності освітян різного рівня навчальних закладів, вченими, методистами в Україні. Спрямованість досліджень членами кафедри відповідає сучасним державним і міжнародним науково-освітнім засадам і є конкретним внеском у підвищення рівня якісної національної освіти й гуманітарної науки. Усе це сприяє підвищенню ефективності засвоєння знань студентами.

Здобутки: за кафедральною темою «Теоретико-методологічні особливості дидактики природничо-суспільних дисциплін загальноосвітньої і вищої школи» надруковані навчально-методичні посібники та монографії:

Дудка І. Г., Чернов Б. О. Ландшафтознавство: практикум. К.: Вид-во ПП Ісаєнко Н. І., 2015. 198 с.

Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхмкомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Ковальська]. Варшава: «Diamondtradingtour», 2015. 40 c.

Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхмкомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Ковальська]. Вид. 2-ге, доопр. і доповн. К.: Міленіум, 2015. – 106 с.

Чернов Б. Розвиток національної освіти в добу Української національно-демократичної революції початку ХХ ст. (1917-1920): монографія / Б. Чернов. К.; «Міленіум», 2016. 54 с.

Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхмкомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Ковальська]. Вид. 3-тє, доопр. і доповн. К.: Міленіум, 2016. 106 с.

Чернов Б. О. Програма підвищення професійної кваліфікації вчителів початкової школи. К.: Міленіум, 2017. 24 с.

Чернов Б. О. Географічне краєзнавство і краєзнавчий принцип навчання: Бібліографічний покажчик статей Б. О. Чернова. К.: Міленіум, 2017. 98 с.

Чернов Б. О. Теоретико-методична сутність підвищення фахової підготовки вчителів початкової школи з екології: Навчальний посібник. К.: Міленіум, 2017. 144 с.

Чернов Б. О. Філософсько-методологічні основи перепідготовки вчителів початкової школи з екології: Навч. посібник / Б. О. Чернов, С. М. Рик. К.: Міленіум, 2017. 178 с.

Чернов Б. О. Фізична географія материків і океанів: Підр. для учнів 7 кл. загальноосв. закладів / Б. О. Чернов, О. Г. Стадник, І. М. Миколів. К.: Міленіум, 2018. 336 с.

Антична педагогіка: навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів / А. П. Розсоха. Переяслав-Хмельницький, 2013. 195с.

Історико-педагогічний словник-хрестоматія: навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів / А. П. Розсоха. Переяслав-Хмельницький, 2016. 58с.

Носаченко В. М., Розсоха А. П. Професійна підготовка майбутніх учителів географії: картографічна складова. Монографія. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.) : К.: Кравченко Я.О., 2018 . – 383 с.

Розсоха А. П., Бережна Л. В. Освітні системи економічного високорозвинених держав Західної Європи: Данія. Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія / за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2018. 384 с.

Носаченко В. М. Картографія з основами топографії : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 014 Середня освіта (Географія). Переяслав : Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, 2019. 117 с.

Чернов Б. О. Самостійна дистанційна і дуальна робота студентів з біогеографії. – Переяслав : Видав. Домбровської Я. М., 2019. – 18 с.

Носаченко В. М. Дипломна робота магістра: написання, оформлення, захист : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 014 Середня освіта (Географія). Переяслав : Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, 2019. 59 с.

Чернов Б. О. Самостійна дистанційна і дуальна робота студентів з фізичної географії материків і океанів. Переяслав : Видав. Домбровської Я. М., 2019. 20 с.

Мічуда В. В. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історична географія» для студентів 3-го курсу. Переяслав-Хмельницький, 2019. 69 с.

Дудка І., Чернов Б. .Основи наукових досліджень з ландшафтознавства. Навчальний посібник для підготовки майбутніх вчителів природничо-математичного циклу. К. : Вид-во ПП Ісаєнко Н. І., 2019. 100 с.

Ковальська К. В. Методика навчання географії: методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів природничо-технологічного факультету денної форми навчання спеціальності «Географія». Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2019. 182 с.

Підготовка майбутнього доктора філософії: нормативно-правова база / Укл. В. М. Носаченко, А. П. Розсоха. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019. 295 с.

Теоретико-методологічна і методична сутність географії : колективна монографія / Чернов Б. О., Воловик Л. М., Носаченко В. М. та ін. Київ : Вид-во міленіум, 2020. 502 с.

Викладачі кафедри є членами спецрад із захисту кандидатських дисертацій, виступають опонентами на захистах кандидатських й докторських дисертацій, рецензентами наукових, навчальних, методичних видань, робіт учасників Малої академії наук. Вони керують написанням кандидатських дисертацій, кваліфікаційних і курсових робіт. Професорсько-викладацьким складом кафедри видається збірник наукових праць («Природничо-географічний вісник»).

За останні 5 років викладачами кафедри захищені 2 кандидатські дисертації (Носаченко В. М., Дудка І. Г.), науковим керівником яких є професор кафедри (Розсоха А. П.).

Члени кафедри є організаторами й учасниками міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, форумів, круглих столів, презентацій, дискусій, семінарів та вебінарів, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії та Всеукраїнської студентської олімпіади з географії тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри керує науковою роботою студентів і аспірантів. Науково-педагогічний колектив кафедри готує здобувачів вищої освіти до участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт. За останні роки було здобуто перемоги:

у 2013-2014 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Слесар Оксана (І місце).

у 2014-2015 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Шоломей Ірина (ІІ місце).

у 2015-2016 н.р. Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Олійник Катерина (ІІ місце).

у 2017-2018 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з географії – Вульчин Марія (ІІІ місце), Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Білик Ольга (ІІ місце).

у 2018-2019 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з географії – Рябокляч Каріна (І місце), Всеукраїнська студентська олімпіада з географії – Осадчук Сергій (ІІ місце).

у 2019-2020 н. р. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з географії – Мінич Марія (ІІ місце), з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища – Нікітчук Наталія (ІІІ місце).

Перейти до вмісту