Практики кафедри географії, екології і методики навчання - Факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Практики кафедри географії, екології і методики навчання

Навчально-польові практики з географічних дисциплін – невід’ємна ланка навчального процесу в системі професійної підготовки учителів географії за освітньою програмою «Середня освіта (Географія)», які передбачають розширення, поглиблення знань та умінь студентів, отриманих під час теоретичного вивчення. Вони сприяють формуванню професійних географічних компетентностей, природничого світогляду, екологічного виховання студентів, дають наочне уявлення про природні об’єкти та явища, взаємозв’язки між ними, вміння аналізувати та робити висновки.

Саме практична підготовка майбутніх учителів географії є однією з форм освітнього процесу, завдяки якій не лише здійснюється перевірка професійних компетенцій студентів, а й створюються широкі можливості для формування дослідницької культури майбутніх учителів. Для практичної підготовки студентів навчальними планами передбачено проведення різних видів практики (з картографії з основами топографії, геології з основами палеонтології, геоморфології, геоекології, біогеографії, комплексна географічна тощо).

Навчально-польова практика з картографії з основами топографії має на меті формування у майбутніх учителів географії основних картографічних знань та умінь працювати з географічними картами і планами, поглиблення і закріплення теоретичних знань і практичних навиків, одержаних на лекціях та лабораторних заняттях, та готують студентів до майбутньої практичної діяльності.

Метою навчально-польової практики з геології з основами палеонтології є формування професійних компетенцій студентів на основі геологічних та географічних знань, закріплення теоретичних знань з курсу «Геологія з основами палеонтології», вивчення та порівняння геолого-географічних особливостей рівнинних та гірських територій, формування у студентів навичок: визначення мінералів та гірських порід у польових умовах; аналізу та описання морфоструктурних та морфоскульптурних особливостей територій в польових умовах, визначення загальних фізико-географічних характеристик місцевості.

Навчально-польова практика з гідрології, метеорології і кліматології має на меті формування у майбутніх учителів географії знань про водні об’єкти, їх характеристики і функціонування в системі гідросфери і біосфери, про географічні закономірності розподілу водних ресурсів; знань про основні атмосферні явища і процеси, що формують метеорологічний, кліматичний та екологічний стан Планети й окремих її регіонів та набуття навичок польових гідрологічних, метеорологічних і кліматологічних досліджень.

Метою навчально-польової практики з геоморфології є закріплення і поглиблення знань про рельєф та води суходолу, одержаних при вивченні теоретичних курсів «Загальне землезнавство» та «Фізична географія материків і океанів» та набуття навичок польових геоморфологічних досліджень.

Навчальні та навчально-польові практики проводяться відповідно плану проведення практик, який затверджує декан природничо-технологічного факультету. Базами навчально-польових практик є околиці університету і територія м. Переяслава, Переяслав-Хмельницький район, урочище Бучак Канівського району Черкаської області, м. Київ та інші регіони України.

Перейти до вмісту