Кафедра біології, методології і методики навчання

kafedra

Нормативні документи

Положення про кафедру

Склад науково-педагогічних працівників кафедри на 2020-2020 н.р.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р.

Звіт кафедри за 2019-2020 н.р.

Звіт про роботу кафедри за 2018 р.

План роботи кафедри біології, методології і методики навчання на 2020-2021 н.р.

План роботи кафедри біології і методики навчання на 2019/2020 н.р.

План науково-дослідної роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

Графік навчальних практик спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2020-2021 н.р.

Графік семестрових консультацій професорсько-викладацького складу на 2020-2021 н.р.

Графік семестрових консультацій науково-педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р.

Графік проведення навчальних практик за напрямом підготовки «Біологія» на 2019-2020 р. (денна форма навчання)

Графік педагогічних практик природничо-технологічного факультету (сп. Біологія) на 2019-2020 н.р. (денна форма навчання)

Графік семестрових консультацій професорсько-викладацького складу кафедри біології і методики навчання 2019-2020 н.р.

Програма профорієнтаційної роботи кафедри біології і методики на 2018-2019 н.р.

План профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.

План профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р.

Тематичний план науково-дослідної та науково-методичної роботи викладачів на 2019-2020 н.р.

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я)»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (другого рівня вищої освіти)

Close

Забезпечення освітнього процесу

Перелік дисциплін, що забезпечує кафедра біології і методики навчання (2020-2021 н.р.)

Перелік дисциплін, що забезпечує викладання кафедри (2019-2020 н.р.)

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Робочі програми навчальних дисциплін:

Робоча програма навчальної дисципліни Біотехнологія, генна інженерія

Робоча програма навчальної дисципліни Біохімія

Робоча програма навчальної дисципліни Ботаніка

Робоча програма навчальної дисципліни Зоологія

Робоча програма до навчальної дисципліни Методика навчання біології

Робоча програма до навчальної дисципліни Методика навчання біології і основ здоров’я у старшій школі

Робоча програма до навчальної дисципліни Методологія та організація науково-педагогічних досліджень

Робоча програма до навчальної дисципліни Основи дендрології, квітникарства та фітодизайну

Робоча програма до навчальної дисципліни Основи молекулярної біології і генетики

Робоча програма навчальної дисципліни Флора України

Робоча програма навчальної дисципліни Фізіологія рослин

(2019 рік):

 1. Охорона праці в галузі. Цивільний захист (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 2. Педагогіка вищої школи (Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи).
 3. Психологія вищої школи (Кафедра психології).
 4. Новітні інформаційні технології (Кафедра цифрових технологій навчання).
 5. Філософія освіти і науки (Кафедра філософії і соціальної антропології імені проф. І.П.Стогнія).
 6. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця (Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи).
 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням (Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання).
 8. Педагогічна валеологія (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).

Щодо перехресного вступу:

 1. Методика навчання основ здоров’я (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 2. Анатомія людини (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 3. Валеологія (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 4. Фізіологія людини (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).

Силабуси:

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Методологія та організація науково-педагогічних досліджень

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Сучасні аспекти збереження флори України

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Популяційна біологія

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Організація проєктно-дослідницької діяльності учнів у профільній школі

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Методика навчання біологічних дисциплін у профільній школі

Анотація до робочої програми навчальної дисципліни Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я

Анотація до робочої програми навчальної програми навчальної дисципліни біотехнологія, генна інженерія, біоетика з основами біологічної безпеки

Анотація із освітнього компонента Педагогічна (наукова) практика

 1. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця (Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи).
 2. Реформування і модернізація системи освіти в Україні (Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи).
 3. Цифрові інструменти в освітній діяльності вчителя (Кафедра цифрових технологій навчання).
 4. Педагогічна валеологія (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням (Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання).
 6. Методика навчання основ здоров’я (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 7. Анатомія людини (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 8. Валеологія (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).
 9. Фізіологія людини (Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології).

Програми підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту:

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №3 від 12.03.2020)

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №2 від 5.10.2020)

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти (за умов перехресного вступу) за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №3 від 12.03.2020)

Програма підготовки комплексного кваліфікаційного іспиту другого (магістерського) рівня вищої освіти (за умов перехресного вступу) за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (протокол №2 від 5.10.2020)

Навчально-методичне забезпечення практик:

Перелік баз практик (2020-2021 н.р.)

Перелік баз практик (2019-2020 н.р.)

Робоча програма педагогічної практики

Робоча програма навчальної та науково-дослідної практики

Наукова тема кафедри

Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових та кваліфікаційних робіт:

Організація наукових досліджень магістерського рівня із біології

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри біології, методології і методики навчання на 2020-2021 н.р.

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри біології, методології і методики на 2019-2020 н.р.

Close

Кафедра біології, методології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  забезпечує викладання нормативних та вибіркових освітніх компонентів здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Географія) факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, 015 Професійна освіта (Охорона праці) факультету технологічної і математичної освіти, 015 Професійна освіта (Харчові технології), 015 Професійна освіта (Товарознавство) факультету фінансово-економічної і професійної світи, зокрема: Ботаніка (анатомія, морфологія); Систематика, екологія та філогенія рослин; Зоологія хребетних та народна зоологія; Зоологія. Екологія та філогенія безхребетних; Біохімія; Хімія органічна. Хімія аналітична; Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна; Фізіологія рослин; Генетика з основами селекції. Молекулярна біологія; Еволюційне вчення; Мікробіологія і вірусологія; Методика навчання біології; Методологія та організація науково-педагогічних досліджень; Методика навчання біологія і основ здоров’я у старшій школі; Біотехнологія, генна інженерія; Основи дендрології, квітникарства та фітодизайну; Флора України; Біоетика з основами біологічної безпеки; Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я; Популяційна біологія тощо.

Кафедра підтримує творчі та наукові зв’язки з науково-дослідними установами та закладами освіти України. У межах укладених договорів про співпрацю між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та закладами загальної середньої та передвищої освіти стейкхолдери долучаються до організації і реалізації освітнього процесу ЗВО. Вони забезпечують проходження здобувачами вищої освіти педагогічної практики, беруть участь у роботі настановчих і підсумкових педагогічних конференціях, організовують експериментальні майданчики з метою проведення педагогічних досліджень із методики навчання біології і основ здоров’я і надають пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

Окрім того, укладені договори про співпрацю із науковими установами, а саме: Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАНУ, ТОВ «Всеукраїнського наукового інституту селекції» тощо. Провідні фахівці яких беруть участь у консультуванні здобувачів вищої освіти, які спрямовані на поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань із освітніх компонентів ОП, оволодіння необхідними професійними компетентностями.

Матеріально-технічне забезпечення ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

КЕРІВНИЦТВО

Шапран Ю.П.

Шапран Юрій Петрович

кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри біології, методології і методики навчання

Особистий профіль  »

ЗАСТУПНИКИ

Довгопола Л.І.

Довгопола Людмила Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи

Особистий профіль  »

Дзюбенко О.В.

Дзюбенко Олена Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

Особистий профіль  »

СКЛАД

Куйбіда В.В.

Куйбіда Віктор Віталійович

кандидат біологічних наук, доктор історичних наук, професор

Особистий профіль  »

Джуран В.М.

Джуран Василь Миколайович

кандидат біологічних наук, професор

Особистий профіль  »

Глоба О.Ф.

Глоба Ольга Федорівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Лопатинська В.В.

Лопатинська
Валентина Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль  »

Трускавецька І.Я.

Трускавецька
Ірина Ярославівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Ярова О.А.

Ярова Олеся Анатоліївна

кандидат біологічних наук, доцент

Особистий профіль  »

Крецул Н.І.

Крецул Наталія Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль  »

Шаповал Л.В.

Шаповал Лариса Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль  »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Бараняк А.С.

Трускавецька Ангелина Степанівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 4, каб. 420.

 kafbiology@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту